Customer Are Always The Number 1 Priority
Select language:
08 3755 4931 - 0938.039.288 (Ms.Linh)

Đầu đèn - Bóng phát tia X chính hãng

Chuyên cung cấp các loại dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và thay thế đầu đèn, linh kiện máy X-Quang, máy CT, máy MRI với nhiều chủng loại và mẫu mã đa dạng. Dưới đây chúng tôi chỉ đăng một số sản phẩm nổi bật. Khi có nhu cầu quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể.

 

DUNLEE MANUFACTURER

GE

Tube Type Ordering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  Warranty Images
CT MAX DA/MX 100:
CTMAX I, CTMAX II, CTMAX 640, CTMAX 320, and Sytec 1800i systems.
82700
82500
0.6  6.5º  400 40k 
Sytec Pace DA 115 / MX 115 : GE Sytec / Pace CT systems. 83700
83500
0.7 x 0.4 1500 80K
HiLight Advantage DA 135 / MX 135 : HiLight Advantage and 9800 HiLight Advantage CT systems. 80100
80500
0.7 x 0.4 2000 80K
Pegasus DA 135 CT/e / MX 135 CT/e : CT/e and CT ProSpeed Ai systems. 80800
80801
0.7 x 0.6 2000 80K
Sytec MX 135 Venus SR/I : Sytec CT systems 77510 0.9 x 0.7 1.2 x 1.2 3500 120K
Solarix DA 165NP / MX 165NP : HiSpeed FX/i, LX/i, DX/i, and NX/i CT systems 83901
83900
0.9 x 0.7 1.2 x 1.2 3500 140K  
HiSpeed DA 165 : HiSpeed Advantage and GE CT/i CT systems 82600 0.9 x 0.7 1.2 x 1.2 3500 140K  
DA 200 : HiSpeed CT/i 87504 0.7 x 0.6 0.9 x 0.9 6300 contact us
DA 200 : LightSpeed QX/i 87505 0.7 x 0.6 0.9 x 0.9 6300 contact us  
DA 200 Pro : HiSpeed NX/i Pro and HiSpeed ZX/i 88401 0.7 x 0.5 0.9 x 0.9 6300 contact us
DA 200 ULTRA : LightSpeed 16, Discovery ST, Discovery LS, LightSpeed RT, LightSpeed VFX Plus, LightSpeed VFX Ultra and HighSpeed QX/i 88704 0.7 x 0.6 0.9 x 0.9 6300 contact us

PHILIPS

Tube Type Ordering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  Warranty Images
B 180 Philips
 DA 180 Philips
: Tomoscan CX and TX CT systems. This product replaces OEM insert GS-1580
82302
88500
0.7 x 0.8 1.2 x 1.4  7º 2000 50k 
B 220 Philips
DA 220 Philips
: Tomoscan SR6000 and LX CT systems. This product replaces OEM insert GS-2070
82402
89500
0.7 x 0.8
1.2 x 1.4
2000 50k

SIEMENS

Tube Type Ordering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  Warranty Images
S 502 Siemens : Somatom Plus 4 Power and Expert series CT systems. 95001 0.6 x 0.5 0.8 x 1.1  7º 5300 130K  

TOSHIBA

Tube Typepan> Ordering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  Warranty Images
B 180 Toshiba
DA 180 Toshiba
: TCT80A, TCT300, TCT400, and TCT500 CT systems. This product replaces OEM insert GS-1588
88200
83210
1.0 x 1.0  10º 1500 50k 
B 220 Toshiba
DA 220 Toshiba :
Xspeed, 600S, XT, and HQ CT systems. This product replaces OEM insert GS-2078
89200
82410
0.9 x 0.9
1.1 x 1.0
2000 50k  
DA 240 Toshiba : TCT 900SX series, Xvision, and Xpress series CT systems. 86602 1.1 x 1.1
1.7 x 1.7
3500 100k

 

CT-TUBE - VARIAN MANUFACTURER

GE

Tube Type Insert Housing Type Heat Units  Warranty  Product Data Sheet Desciption
CT MAX S-270 B 150 H 400 kHU  40,000 S 270
CT MAX `GS-270 B 150 H 600 KHU 40,000 GS 270
Sytec 1600/1800 GS-270 B 150 H 600 KHU 40,000 GS 270
CT 8800/9000 GS-1079 B 190 1.0 MHU 40,000 GS 1079  
CT 8800 FS/CT9000 (Duel Heat Exchangers) GS-1575 B 192 1.5 MHU 50,000 GS 1575
CT 9800 HILIGHT GS 2076K B 205 2.0 MHU 50,000 GS 2076K
CT 9800 Q GS - 2076 B 205 2.0 MHU 50,000 GS-2076
SYTEC 2000/3000/4000i* GS-1562 MX115/B-172H 1.5MHU 80,000 GS-1562  
HILIGHT ADVANTAGE GS-2176 Jupitor 2.0MHU 80,000    
SYTEC SRI GS-2176 Mini Venus 2.0MHU 80,000 GS-2176
Pro Speed A/I,CT/e GS-2276 MX135CT-H1 2.0MHU 80,000 GS-2276
HiSpeed Advantage GS-3576HS Zeus 3.5 MHU 120,000 GS-3576HS
ProSpeed GS-3576PS ProSpeed 3.5MHU 90,000 GS-3576PS
Solarix Dxi, Fxi, LXi GS-3576S Solarix 3.5MHU 120,000 GS-3576S
Lightspeed Plus MCS-6074 B-580 6.3 MHU 70k Amp Sec MCS-6074

PHILIPS

Tube Type Insert Housing Type Heat Units  Warranty  Product Data Sheet Desciption
 Tomoscan T-60 S-780 B160H 750 kHU  50,000 S-780  
Tomoscan TX, CX GS-1580 B180H 1.5 MHU 60,000 GS-1580  
Tomoscan LX, LXC GS-2070 B200H 2.0 MHU 60,000 GS-2070
Tomoscan AV-Pf, Tomoscan SR4000 GS-2072 B200H 2.0 MHU 60,000 GS-2072  
Tomoscan SR5000 Tomoscan SR6000 GS-3070 B240H 3.5 MHU 60,000 GS-3070  
Tomoscan GS-3072 B240H 3.5 MHU 60,000 GS-3072

SIEMENS

Tube Type Insert Housing Type Heat Units  Warranty  Product Data Sheet Desciption
 Somatom CR/DR GS-2030 B300 2.0 MHU  50,000 GS-2030
Somatom DRG/DRH GS-2030 B300 2.0 MHU 50,000 GS-2030  
Somatom HI-Q GS-2030 B300 2.0 MHU 50,000 GS-2030

IAE TUBE

GE

CT Scanner Type OEM HOUSING OEM INSERT HEAT STORAGE (kHU) FOCAL SPOT ANODE ANGLE MAX VOLT (kV) IAE INSERT HEAT STORAGE (kHU) FOCAL SPOT ANODE ANGLE MAX VOLT (kV)
CT Max 640 Sytec 1600i/1800i CTMax MX100 350 0.3/0.6 6.5° 135 RMT 103 400 0.3/0.6 150
9800 Quick 9800 HighLight 9800 J 9800 K MX125 1750 0.7 x 0.4 140 RMT 9800K 1750 0.7 x 0.4 150
Sytec 2000/3000/4000 Sytec Pace, Plus Pace MX115 1500 0.9 x 0.7 140 RMT 117 1750 0.9 x 0.7 150
SytecSri, SytecSynergy HiLight Advantage HiSpeed CT/e, Ai Venus Jupiter Venus Plus MX135 2000

0.9 x 0.7

1.2 x 1.2

140 RMT 135 2000 0.9 x 0.7 150
Sytec 6000/8000 ProSpeed HiDpeed DX, FX, LX Advantage, CTi Prospeed Prospeed Solarix 350 Zeus MX165 3500 0.9 x 0.7 1.2 x 1.2 140 RTC165 3500 1.2 x 1.2 140

SIEMENS

CT Scanner Type OEM HOUSING OEM INSERT HEAT STORAGE (kHU) FOCAL SPOT ANODE ANGLE MAX VOLT (kV) IAE INSERT HEAT STORAGE (kHU) FOCAL SPOT ANODE ANGLE MAX VOLT (kV)
Somatom DR1/2/3 Somatom DRG Somatom DRH Somatom CR 103 MS OPTI 155 CT 1750 1.6 150 CTS
155
1750  1.6@12° 150
Somatom HIQS 103 MS OPTI 156CT 1750 1.6 x 1.6 150 CTS 156 1750 1.6x1.6@10° 150

 

Video Clip giới thiệu công ty
Giới thiệu Châu Á Vĩ Đại


Video giới thiệu hình ảnh sản phẩm & dịch vụ.