Customer Are Always The Number 1 Priority
Select language:
08 3755 4931 - 0938.039.288 (Ms.Linh)

Varian Xray Tube Units

XRAY - TUBE - VARIAN XRAY TUBES

Chúng tôi chỉ đăng một số sản phẩm tiêu biểu, khi có nhu cầu quý khách vui lòng liên hệ được tư vấn và báo giá ưu đãi.

 

 

Varian Xray Tube Units - Radiographic Rad/Fluoro Tubes

 

Insert Type FOCAL SPORTS KW RATING Heat Units Target Angle KVP Range
RAD - 8 1.0 - 2.0 24/47* 150 kHU 16° 125 KVP
RAD -12 0.6-1.2 22/50 150 kHU 12.5° 150 KVP
RAD - 74 0.6-1.5 19.8/52* 200kHU 14° 150 KVP
A -145 0.3-0.6 6/25* 300kHU 10° 125 KVP
RAD - 68 1.0-2.0 54/96 300kHU 14° 150 KVP
RAD - 68 0.6-1.2 29/64 300kHU 14° 150 KVP
RAD - 10 0.75-1.25 19.8/41.2 300kHU 16° 150 KVP
RAD - 13 1.0-2.0 39/81 300kHU 16° 150 KVP
RAD - 14 0.6-1.2 32/77 300kHU 12° 150 KVP
RAD - 14 0.3-1.2 7.5/77 300kHU 12° 150 KVP
RAD - 14 0.6-1.5 32/95 300kHU 12° 150 KVP
A - 102 1.0-2.0 40/80 300kHU 16° 150 KVP
A - 132 0.6-1.2 32/76 300kHU 12° 150 KVP
A - 134 Grid 0.6-1.2 32/76 300kHU 12° 150 KVP
A - 142 0.3-1.0 9/70 300kHU 10° 125 KVP
A - 144 Grid 0.3-1.0 9/70 300kHU 10° 125 KVP
A - 145 0.3-0.6 6/25 300kHU 10° 125 KVP
RAD - 99 0.3-0.6 8/22 300kHU 10° 150 KVP
RAD - 21 0.6-1.2 36/100 300kHU 12° 150 KVP
A - 182 0.3-1.0 13/90 300kHU 10° 150 KVP
A - 186 0.3-1.2 8.5/100 300kHU 12° 150 KVP
A - 192 0.6-1.2 40/100 300kHU 12° 150 KVP
A - 197 0.3-0.8 11/49 350kHU 12° 150 KVP
A - 195 0.6-1.25 40/100 400kHU 12° 150 KVP
A - 196 0.6-1.0 32/72 400kHU 12° 150 KVP
RAD - 44 1.0 / 2.0 55/115 400kHU 14° 150 KVP
RAD - 56 0.6-1.0 31/62 400kHU 14° 150 KVP
RAD - 56 0.6-1.2 31/85 400kHU 14° 150 KVP
RAD - 60 0.6-1.2 40/100 400kHU 12° 150 KVP
A - 256 0.6-1.0 28/54 400kHU 16° 150 KVP
A - 272 0.3-0.6 15/48 400kHU 150 KVP
A - 274 Grid 0.3-0.6 15/48 400kHU 150 KVP
A - 278 Grid 0.6-1.0 48/90 400kHU 150 KVP
A - 282 0.3-1.0 13/90 400kHU 10° 150 KVP
A - 284 Grid 0.3-1.0 13/90 400kHU 10° 150 KVP
A - 286 0.3-1.0 8.5/100 400kHU 12° 150 KVP
A - 292 0.3-1.2 40/100 400kHU 12° 150 KVP
A - 294 Grid 0.6-1.2 40/100 400kHU 12° 150 KVP
RAD - 92 0.6-1.2 40/100 600kHU 12° 150 KVP
RAD - 94 0.4-0.8 40/10015/54.5 600kHU 14° 150 KVP
G - 256 0.6-1.0 28/54 600kHU 16° 150 KVP
G - 292 0.6-1.2 40/100 600kHU 12° 150 KVP
G - 297 0.3-0.8 12/49 600kHU 12° 150 KVP

 

 

Comet - Radiographic Rad/Fluoro Tubes

 

Insert Type Insert Type FOCAL SPORTS KW RATING Heat Units Target Angle KVP Range
DX71H/HS S RAD-13 1.0-2.0 39/81 300 kHU 16° 150 KVP
DX71H/HS RAD-14 0.6-1.2 32/77 300 kHU 12° 150 KVP
DX91H/HS RAD-13 1.0-2.0 39/81 300 kHU 16° 150 KVP
DX93H/HS RAD-14 0.6-1.5 32/95 300 kHU 12° 150 KVP
DX96H/HS RAD-14 0.6-1.2 32/77 300 kHU 12° 150 KVP
  RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP
DX97H/HS RAD-14 0.6-1.2 32/77 300 kHU 12° 150 KVP
  RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP
DX10H/HS RAD-44 1.0-2.0 55/115 400 kHU 16° 150 KVP
DX101H/HS RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP
  A-196 0.6-1.0 32/72 350 kHU 12° 150 KVP
DX104H/HS A-196 0.6-1.0 32/72 350 kHU 12° 150 KVP
  RAD-60 0.6-1.2 40/100 400 kHU 12° 150 KVP
DX106H/HS RAD-92 0.6-1.2 40/100 600 kHU 12° 150 KVP
DX304H/HS A-292 0.6-1.2 40/100 400 kHU 12° 150 KVP

 

CGR - Radiographic Rad/Fluoro Tubes

Insert Type Insert Type FOCAL SPORTS KW RATING Heat Units Target Angle KVP Range
S240(MSN740) RAD-13 1.0-2.0 38/77 300 kHU 16° 150 KVP
S240(MSN742) CG-292 0.6-1.2 36/85 500 kHU 12° 150 KVP
S260(MSN742) CG-292 0.6-1.2 36/85 500 kHU 12° 150 KVP
S260(RSN742) G-292 0.6-1.2 40/100 600 kHU 12° 150 KVP
S260(RSN742) G-1092 0.6-1.2 40/100 1.0 MHU 12° 150 KVP
MX120 (RSN722) G-1092 0.6-1.2 40/100 1.0 MHU 12° 150 KVP

 

Dunlee - Radiographic Rad/Fluoro Tubes

Insert Type Insert Type FOCAL SPORTS KW RATING Heat Units Target Angle KVP Range
PX1302 A-102 1.0-2.0 40/80 300 kHU 16° 150 KVP
PX1312 A-132 0.6-1.2 32/76 300 kHU 12° 150 KVP
PX1351 RAD-8 1.0-2.0 25/47 150 kHU 16° 150 KVP
PX1402 RAD-44 1.0-2.0 55/115 400 kHU 16° 150 KVP
PX1429 A-192 0.6-1.2 40/100 300 kHU 12° 150 KVP
PX1436 A-292 0.6-1.2 40/100 400 kHU 12° 150 KVP
PX1482 A-256 0.6-1.0 28/54 400 kHU 16° 150 KVP

 

GE - Radiographic Rad/Fluoro Tubes

Insert Type Insert Type FOCAL SPORTS KW RATING Heat Units Target Angle KVP Range
MX75/HRT A-102 1.0-2.0 40/80 300 kHU 16° 150 KVP
  A-132 0.6-1.2 32/76 300 kHU 12° 150 KVP
MX100 A-195 0.6-1.2 40/100 350 kHU 12° 150 KVP
  A-196 0.6-1.0 32/72 350 kHU 12° 150 KVP
  G-292 0.6-1.2 40/100 600 kHU 12° 150 KVP
MX100FLXR A-195 0.6-1.2 40/100 350 kHU 12° 150 KVP
  A-195 0.6-1.0 32/72 350 kHU 12° 150 KVP
AMX 4 RAD-10 0.75 19.5 300 kHU 16° 150 KVP
AMX 3 RAD-10 0.75 19.5 300 kHU 16° 150 KVP
AMX 2 A-102 1.0-2.0 40/80 300 kHU 16° 150 KVP
AMX 110 A-102 1.0-2.0 40/80 300 kHU 16° 150 KVP
AMX 4+ RAD-11 0.8 22 300 kHU 14° 125 KVP

 

Philips - Radiographic Rad/Fluoro Tubes

Insert Type Insert Type FOCAL SPORTS KW RATING Heat Units Target Angle KVP Range
SRO 25/50 PG-256 0.6-1.0 RAD-34 500 hKU 16° 150 KVP
  PG-256 0.6-1.0 31.5/52.5 325 kHU 15° 150 KVP
SRO33/100 PG-292 0.6-1.2 36/85 500 hKU 12° 150 KVP
  RAD-34 0.6-1.2 36/85 325 kHU 12.5° 150 KVP

 

Shimadzu - Radiographic Rad/Fluoro Tubes

Insert Type Insert Type FOCAL SPORTS KW RATING Heat Units Target Angle KVP Range
0.6/1.2P18C - RX80 RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP
0.6/1.2P38C -RX80 RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 151 KVP
0.6/1.2P38DE -RX80 RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 152 KVP
1/2P13C RX80 RAD-44 1.0-2.0 55/120 400 kHU 16° 153 KVP
1/2P33D - RX80 RAD-44 1.0-2.0 55/120 400 kHU 16° 154 KVP

 

Siemens - Radiographic Rad/Fluoro Tubes

Insert Type Insert Type FOCAL SPORTS KW RATING Heat Units Target Angle KVP Range
OPTI/SV 150/30/50C SG-256B 0.6-1.0 0.6-1.0 600 kHU 16° 150 KVP
OPTI/SV 150/40/82C SG-292B 0.6-1.2 40/100 600 kHU 12° 150 KVP
OPTI/SV 150/40/73C SG-296B 0.6-1.0 40/70 600 kHU 12° 150 KVP
OPTI/SV 150/40/80C SG-796B 0.6-1.0 40/80 600 kHU 12° 150 KVP
OPTITIP 150/40/80 SG-1096 0.6-1.0 40/80 840 kHU 12° 150 KVP

 

Toshiba - Radiographic Rad/Fluoro Tubes

Insert Type Insert Type FOCAL SPORTS KW RATING Heat Units Target Angle KVP Range
E7239X RAD-8 0.6-1.5 25/47 150 kHU 16° 125 KVP
E7242X RAD-74 0.6-1.5 19.8/52 200 kHU 14° 125 KVP
E7834X RAD-12 0.6-1.2 22/50 150 kHU 12.5° 150 KVP
E7813X RAD-13 1.0-2.0 55/110 300 kHU 16° 150 KVP
E7252X RAD-14 0.6-1.2 27/75 300 kHU 12° 150 KVP
E7251X RAD-21 0.6-1.2 36/100 300 kHU 12° 150 KVP
DRX-3635 A-197 0.3-0.8 11/49 300 kHU 12° 150 KVP
DRX-3724 A-192 0.6-1.2 40/100 300 kHU 12° 150 KVP
DRX-3725 A-286 0.3-1.2 8.5/100 400 kHU 12° 150 KVP
DRX-3603 RAD-44 1.0-2.0 55/115 400 kHU 16° 150 KVP

 

Video Clip giới thiệu công ty
Giới thiệu Châu Á Vĩ Đại


Video giới thiệu hình ảnh sản phẩm & dịch vụ.